» برج های منطقه ۲۲ جدید

  

۱- مجتمع مسکونی امین واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۲- مجتمع مسکونی پاریز واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۳- مجتمع مسکونی نرگس واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۴- مجتمع مسکونی صیاد واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۵- مجتمع مسکونی عرفان واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۶-مجتمع مسکونی آسمان واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۷-مجتمع مسکونی احرار زمان واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۸-مجتمع مسکونی قائم واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۹-مجتمع مسکونی سروناز واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۱۰-مجتمع مسکونی پارسیا واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۱۱-مجتمع مسکونی باران واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۱۲-مجتمع مسکونی صدا و سیما واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۱۳-مجتمع مسکونی۱۲ فروردین (ساحل ) واقع در تهران (چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۱۴-مجتمع مسکونی کادوس واقع در تهران (کوهک -چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )

۱۵-مجتمع مسکونی کشتیرانی (آرتمیس) واقع در تهران (کوهک -چیتگر – دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه ۲۲ )